Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Preadopcja na Mazowszu

Preadopcja na Mazowszu

Istotne jest, by dzieci czekające na powrót do rodziny biologicznej, bądź na regulację sytuacji prawnej i powierzenie do rodziny adopcyjnej, spędzały ten czas w warunkach minimalizujących ich traumę. Każde z tych dzieci potrzebuje nie tylko zadbania o ich stan zdrowia i rozwoju, najczęściej z dogłębną diagnozą i wdrożoną terapią, ale też troski o ich stan emocjonalny. Potrzeba indywidualnego kontaktu z osobą dorosłą, bezpieczeństwa i odpowiedniej stymulacji towarzyszy potrzebie rozwiązania sytuacji dziecka tak sprawnie, by jak najszybciej trafiło do swojej docelowej rodziny.

Rodzinne formy pieczy zastępczej

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zapewnienie opieki zwłaszcza dzieciom małym (poniżej 10 r.ż.) powinno mieć miejsce przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy tj. rodzinach zastępczych (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej, w tym w pogotowiu rodzinnym i rodzinie specjalistycznej) i rodzinnych domach dziecka. Za pieczę zastępczą odpowiedzialny jest samorząd gminny (asystent rodziny) i samorząd powiatowy (organizator pieczy zastępczej, którym najczęściej jest powiatowe centrum pomocy rodzinie), kierujący do odpowiedniej formy pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej). Lista powiatów i gmin województwa mazowieckiego, wraz z danymi kontaktowymi, znajduje się na stronie: https://www.zpp.pl/wojewodztwo/14

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

Dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i/lub w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, mogą trafić do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Na terenie Mazowsza funkcjonuje IOP w Otwocku, prowadzony na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Fundację Rodzin Adopcyjnych (zobacz informacje tutaj).

Skip to content