Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Adopcja dzieci z Polski za granicę

Adopcja dzieci z Polski za granicę

1.Podstawa prawna adopcji zagranicznych prowadzonych w naszym Ośrodku:

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. poz. 35). Obwieszczenie weszło w życie z dniem 17 stycznia 2017 roku.

2.Intencje naszego Ośrodka wobec dziecka:

– najwłaściwszym dla dziecka środowiskiem wychowawczym jest własna rodzina;
– w przypadku niemożliwości wychowywania dziecka we własnej rodzinie, należy dążyć do umieszczenia go w zastępczym środowisku rodzinnym w kraju pochodzenia dziecka;
– w przypadku braku właściwej rodziny w kraju pochodzenia, dziecko może zostać przysposobione przez rodzinę zamieszkującą na terenie innego państwa.

3.Podstawowe wymagania Ośrodka względem rodziny zagranicznej:

– przyjmuje się zwyczajowo staż małżeński nie krótszy niż 5 lat;
– odpowiednia różnica wieku pomiędzy rodzicami a dzieckiem (zwyczajowo przyjmuje się, że nie powinna przekraczać 40 lat, biorąc pod uwagę wiek starszego małżonka);
– posiadanie kwalifikacji do adopcji zagranicznej wydanej przez właściwe organy w kraju pochodzenia kandydatów na rodziców adopcyjnych;
– rodzina jest zobowiązana do poddania się monitoringowi Ośrodka lub osób upoważnionych przez organ centralny przez pierwsze pół roku po adopcji, oraz do przekazywania Ośrodkowi corocznych informacji na temat rozwoju dziecka przez pierwsze trzy lata po adopcji a następnie co trzy lata do pełnoletności dziecka;
– rodzina zobowiązuje się do wychowania dziecka w duchu przyjaźni dla kraju jego pochodzenia;

Zgodnie z polityką MRiPS priorytet w adopcji zagranicznej mają rodziny polonijne, rodziny przysposabiające dziecko na zasadzie łączenia rodzeństw, oraz rodziny spokrewnione z dzieckiem.

4.Procedura adopcyjna

Nasz Ośrodek nie przyjmuje zgłoszeń indywidualnych, a jedynie nadesłane za pośrednictwem licencjonowanych organizacji adopcyjnych lub organów centralnych. Oznacza to, że jeżeli ktoś pragnie przysposobić dziecko z Polski powinien najpierw zgłosić się w swoim kraju do jednej z organizacji adopcyjnych  akredytowanych w Polsce lub do instytucji pełniącej rolę upoważnionego organu centralnego i tam uzyskać właściwe zgody do adopcji dziecka z Polski.

Każda z organizacji (lista z adresami i telefonami poniżej) otrzymuje od nas Karty Informacyjne dzieci, dla których poszukujemy rodzin zagranicznych. Karta Informacyjna zawiera podstawowe dane dziecka, informacje o jego biologicznych rodzicach, zdrowiu i rozwoju psychofizycznym. Organizacja stara się spośród zakwalifikowanych kandydatów znaleźć dla zgłoszonych dzieci najbardziej odpowiednią ich zdaniem rodzinę. Dopiero wtedy, gdy małżonkowie zaakceptują przedstawioną przez organizację propozycję, Komisja Kwalifikacyjna naszego Ośrodka wydaje opinię kwalifikacyjną, a jeśli jest pozytywna – także zgodę na ich kontakt z dzieckiem. Ośrodek wysyła następnie dokumenty kandydatów i dziecka do MRiPS w celu wydania zgody na kontynuację procedury.

W przypadku par starających się o przysposobienie za pośrednictwem organu centralnego, po wstępnej pozytywnej ocenie kwalifikacyjnej Ośrodek kwalifikuje dane osoby do proponowanego dziecka i dane o nim wysyła kandydatom do akceptacji za pośrednictwem organów centralnych.

Ostateczną decyzję kandydaci podejmują po kontakcie z dzieckiem na terenie placówki, w której ono przebywa. Jeżeli nadal pragną być jego rodzicami, składają wniosek o przysposobienie i dokumenty w Sądzie, a następnie oczekują na wyznaczenie okresu tzw. osobistej styczności z dzieckiem, który trwa zwykle kilka tygodni. Jest on czasem potrzebnym na wzajemne poznanie się i nawiązanie więzi.

Uwieńczeniem tego procesu jest postanowienie Sądu o przysposobieniu, na mocy którego zgodnie z polskim prawem kandydaci stają się pełnoprawnymi rodzicami. Po uprawomocnieniu postanowienia Sądu, sporządzeniu nowej metryki urodzenia dziecka oraz wyrobieniu paszportu rodzice mogą wraz z dzieckiem wyjechać do swojego kraju. Cała procedura adopcyjna w Polsce trwa kilka miesięcy i wiąże się z dwu lub trzykrotnym przyjazdem do Polski.

Do ubiegania się o przysposobienie wymagane są następujące dokumenty dotyczące kandydatów, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz odpowiednio poświadczone (opatrzone pieczęcią Apostille albo zalegalizowane w inny sposób):

  1. Wniosek o adopcję dziecka/dzieci (nie ma formalnego wzoru);
  2. Odpisy aktów urodzenia przyszłych rodziców;
  3. Odpis aktu małżeństwa;
  4. Zaświadczenie o niekaralności;
  5. Zaświadczenie o zatrudnieniu i/lub dochodach;
  6. Poświadczenie obywatelstwa (np. kopie paszportów);
  7. Dokumentacja medyczna – poświadczenie braku przeciwwskazań medycznych (dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego);
  8. Wywiad adopcyjny, tzw. „home study”, przeprowadzony przez uprawnioną instytucję;
  9. Zgoda organu centralnego kraju wnioskodawcy/wnioskodawców na adopcję zagraniczną wystawiona imiennie na wnioskodawcę/wnioskodawców oraz zgoda na wjazd i stały pobyt dziecka w kraju przyjmującym (w sytuacji dziecka urodzonego w Polsce, a przysposabianego przez osoby zamieszkałe poza granicami Polski).
  10. Zgoda  na monitorowanie sytuacji dziecka po adopcji dziecka przez stronę polską.

Dokumenty powinny być aktualizowane na bieżąco, punkty: 4, 5, 7, 8 nie rzadziej niż raz na rok, inne w razie potrzeby.

5.Informacje o dzieciach

Zgodnie z polskim prawem dla każdego dziecka najpierw poszukuje się rodziny w Polsce. Dopiero jeśli to się nie uda, dziecko może otrzymać oficjalną kwalifikację do adopcji zagranicznej. Dlatego do adopcji zagranicznej najczęściej trafiają dzieci obciążone jakimiś problemami. Mogą to być problemy zdrowotne – np. choroby serca, zaburzenia neurologiczne, rozszczep wargi i podniebienia, FAS, problemy związane z opóźnieniami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, obciążeniami genetycznymi lub zaburzeniami zachowania. Zazwyczaj są to również dzieci pochodzące ze środowisk patologicznych,  z rodzin, w których występowała choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy i uzależnienia. Kolejną grupę stanowią dzieci “starsze” – to znaczy powyżej 10 r. życia – oraz liczne rodzeństwa.

6.Informacje dla organizacji adopcyjnych

Współpracujemy z licencjonowanymi organizacjami adopcyjnymi i stowarzyszeniami zagranicznymi w zakresie adopcji przez cudzoziemców dzieci polskich, które z różnych względów nie znalazły rodzin w Polsce.

Od organizacji, z którymi współpracujemy wymagamy aktualnej akredytacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych i nie załatwiamy spraw osób, które nie zostały zgłoszone przez licencjonowane organizacje lub organ centralny.

7. Dotychczasowa działalność

Adopcje zagraniczne przeprowadzamy od dn. 10.12.1998r. Od 17.01.2017 r. jesteśmy de facto jedynym ośrodkiem adopcyjnym na terenie Polski, upoważnionym do pośredniczenia w adopcjach międzynarodowych dzieci z Polski. Do końca 2017 roku umieściliśmy w 1230 rodzinach 1924 dzieci, które znalazły swój dom głównie w USA, Włoszech, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Szwajcarii, Niemczech, Kanadzie, Francji i Danii.

8.Dział adopcji zagranicznych

Służy pomocą wszystkim zainteresowanym osobom od pon. do pt. w godz.9-15
tel.fax (48) 22 818-54-30

Informacji można także zasięgnąć na stronie MRiPS:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/adopcja/informacje/adopcja-miedzynarodowa/

9.Informacje o współpracujących z nami organizacjach w poszczególnych krajach.

KRAJ NAZWA ORGANIZACJI ADRES TELEFON
Francja Oeuvre de L’Adoption Foyer des Tout – Petits
Akredytacja nieprzedłużona
Place Alexandre I B 2.
82 000 Montauban
0.033 563 20 07 92
0.033 563 20 23 61 (fax)
e-mail: oeuvre.adoption.montauban@wanadoo.fr
Niemcy Eltern – Kind – Brücke
Akredytacja nieprzedłużona
Bonhoeffer Str.17
69 123 Heidelberg
0 62 21 83 31 48
0 62 21 83 31 38
Szwecja BFA-A Children Above All
Akredytacja nieprzedłużona
Energigatan 11 SE-43437 Kungsbacka 0.046 300 331 30 0.046 300 331 30 (fax)
Stany Zjednoczone
OPEN DOOR 218 E Jackson Street,
PO Box 4, Thomasville, GA 31799, USA
+12292286339
+12292284726
NEW BEGINNINGS
Adoption and Family Services
P.O. Box 7055, Tupelo
MS38802-7055
e-mail: office@NewBeginninsAdoptions.org
(662) 842.6752
(662) 840.7176
The Catholic Charities Maternity Adoption Department
Akredytacja nieprzedłużona
651 West Lake Street Chicago Illinois 60 661, USA 312 655 70 00
312 655 72 67
Life Line 2104 Rocky Ridge Road
Birmingham AL 35216
205.967.0811 I 1.800.875.5595
(fax) 205.969.2137
Saint Mary International Adoptions
Akredytacja nieprzedłużona
10801 Johnston Road, Suite 201
Charlotte NC 28226
www.saintmaryadoption.com
Tel 704-527-7673
KIDSFIRST INTERNATIONAL ADOPTON 9135 N. Meridian Street, Suite B-4
Indianapolis, IN 46260
USA
tel. 317-843-2300
fax. 317-843-2332
www.kidsfirstadoption.com
Global Adoptions Services
Akredytacja nieprzedłużona
Maryland
2046 Rashmore Court
 
Children`s House International Adoptions
Akredytacja nieprzedłużona
P.O. Box 1829
Fendale, WA 98248 USA
tel. 360 383 0623
www.childrenshouseinternational.com
Włochy Solidarieta Viale Dante 104 85 100 Potenza 0.039 971 21 517
0.039 971 22 071 (fax)
La Primogenita Via Fiorini 6/B 29 100 Piacenza 0 523 71 64 13 (tel/fax)
NADIA via Fenil Novo 8
37036 San Martino Buon Albergo
+39 045 99 53 88
+39 045 87 96 68
La Cicogna Via Caraglio, 24 10 141 Torino 011 382 71 55
fax.011 3802 763 (fax)
email: cicogna@lacicogna.eu
skype: ass.cicogna1
AFN – Famiglia Nuove

Akredytacja nieprzedłużona

Via Isonzo 64
00046 Grottaferrata, Rzym
0039 069411565
Fax. 0039 069411614
Associazone Solidarieta Adozioni A.S.A Via del Roveto 7
95126 Catania
tel. 095 376567
Fax. 095 0930060
www.asaonlus.it
Il Convertino
Akredytacja do 11.12.2024
Via Gavazzeni 11
24 125 Bergamo
+39 035 459 8320
Fax. +39 035 459 8325
Hiszpania Creixer Junts
Akredytacja nieprzedłużona
c/. Barón de Pinopar, 4, 4° C
07012 Palma de Mallorca (Illes Ballears)
España
Tel. +34 971-71-94-23
Fax. +34 971-72-72-70
creixerj@creixerjunts.org
Malta Adoption Oportunities

Akredytacja nieprzedłużona

167 Atocia Street Hamrun, Malta 2137 3653
9942 6487 (mob.)
e-mail: camillericlaire@melita.com
Agenzija Appogg
Akredytacja nieprzedłużona
36, St Luke’s Road,
G’Mangia, PTA 1318
MALTA
 
Irlandia Helping Hands

Akredytacja nieprzedłużona

 

tel: 0214966805
fax:0214966815
e-mail: helpinghands.ama@gmail.com

Skip to content