Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Adopcja dzieci zza granicy do Polski

Adopcja dzieci zza granicy do Polski

Polska jest stroną Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 roku. Wykaz wszystkich państw stron Konwencji znajduje się na stronie internetowej Konferencji Prawa Międzynarodowego Prywatnego w Hadze.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=69

1. PRZYSPOSOBIENIE Z KRAJU BĘDĄCEGO STRONĄ KONWENCJI HASKIEJ

Rodziny mające miejsce zamieszkania w Polsce, chcące adoptować dziecko z innego kraju będącego stroną Konwencji Haskiej, powinny zwrócić się w swoim województwie do ośrodka adopcyjnego, który przygotuje rodzinę do procesu adopcyjnego (diagnoza, szkolenie i pozytywna opinia kwalifikacyjna). Zgromadzi też niezbędne dokumenty, następnie skieruje rodzinę w celu kwalifikacji do przysposobienia międzynarodowego do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, jedynego upoważnionego obecnie do pośredniczenia w adopcjach zagranicznych. (Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi, 17.01.17 r. M.P. poz. 35).

Następnie dokumentacja wnioskodawców przesłana zostaje do polskiego organu centralnego do spraw adopcji, którego funkcję wykonuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. MRiPS przesyła dossier pary do organu centralnego państwa z którego kandydaci chcą przysposobić dziecko. Organ ten odpowiedzialny jest za propozycję dziecka i przekazanie jego dokumentacji przez MRiPS do KOA w Warszawie. Nasz Ośrodek dokonuje kwalifikacji kandydatów do dziecka, a w wypadku pozytywnej opinii kwalifikacyjnej odsyła komplet dokumentów do kraju pochodzenia dziecka przez MRiPS ,w celu kontynuacji i dopełnienia procedury.

Wymagane są następujące dokumenty, przetłumaczone na język urzędowy danego państwa przez tłumacza przysięgłego, oraz odpowiednio poświadczone (opatrzone pieczęcią Apostille lub zalegalizowane w inny w sposób):

– wniosek do organu centralnego państwa pochodzenia dziecka, wraz z prośbą o wpisanie wnioskodawców na tzw. listę rodzin oczekujących,

– odpisy aktów urodzenia kandydatów,

– odpis aktu małżeństwa,

– zaświadczenia o niekaralności,

– zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub dochodach,

– poświadczenie obywatelstwa (np. poświadczone kopie paszportów),

– dokumentacja medyczna – poświadczenie braku przeciwwskazań medycznych do adopcji (dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego),

– wywiad środowiskowy przeprowadzony przez uprawnioną instytucję,

– zgoda polskiego organu centralnego na dalsze postępowanie oraz na przywiezienie dziecka do Polski, wystawiona imiennie na wnioskodawców.

2. PRZYSPOSOBIENIE Z KRAJU NIE BĘDĄCEGO STRONĄ KONWENCJI HASKIEJ

W przypadku adopcji z kraju, którego wymagania i procedury nie podlegają regulacjom Konwencji Haskiej, kandydaci powinni rozpoznać wymogi kraju pochodzenia dziecka oraz polskiego Sądu i zwrócić się do lokalnego ośrodka adopcyjnego, który podejmie się poprowadzenia ich sprawy. Następnie przygotuje rodzinę do procesu adopcyjnego zgodnie z wymaganiami postulowanego kraju, zgromadzi niezbędne dokumenty, pokieruje procedurą i kandydatami lub współpracować będzie z krajem pochodzenia dziecka,  a po przysposobieniu w razie konieczności sprawuje nadzór poadopcyjny.

Nie jest możliwe przysposobienie dzieci z krajów objętych wojną.

Skip to content