Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Pani/Pana o przysługujących prawach w
zakresie ochrony danych osobowych oraz podstawach prawnych, celach i odbiorcach danych
osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i swobodnym przepływie takich danych [zwanym dalej: „RODO”].

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do
  realizacji ustawowych zadań ośrodka. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
  m.in. brak możliwości prowadzenia procedury przysposobienia oraz realizacji innych zadań
  Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolicki Ośrodek Adopcyjny z siedzibą
  w Warszawie, ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa [zwana dalej: „KOA” lub „Administrator”].
  Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem
  e-mail: katolickiosrodek@interia.pl.
 3. Inspektorem ochrony danych w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym jest Zbigniew Makowski.
  Kontakt z Inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
  katolickiosrodek@interia.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych ośrodka.
  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na KOA
  obowiązku prawnego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.
  1 lit. c RODO.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w niezbędnym zakresie będą podmioty uczestniczące
  w procedurze adopcyjnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia
  obowiązków prawnych ciążących na KOA.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
  dotyczących Pani/Pana, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do
  przenoszenia danych, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. a-e
  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
  Danych Osobowych dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. KOA podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności Kandydatów na rodziców
  adopcyjnych. W tym celu KOA zapewnia odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne
  gwarantujące ochronę ich danych osobowych. Dane Kandydatów przetwarzane będą wyłącznie
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Skip to content