Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Misja w Kościele

Misja w Kościele

Misja Ośrodka została sformułowana i uzasadniona w Dekrecie Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza Romaniuka powołującego Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio” – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym poucza: „Rodziny chrześcijańskie winna ożywiać większa gotowość do adopcji i przysposobienia dzieci pozbawionych rodziców czy też opuszczonych… Natomiast Państwo i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi możliwymi formami pomocy, aby rodziny mogły prawidłowo wypełnić swe zadania wychowawcze. W tym celu zarówno Kościół jak i Państwo winny tworzyć i popierać te instytucje i taką działalność, których słusznie domagają się rodziny” (FC 40,41).

8 lipca 2006 roku na V Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji Benedykt XVI potwierdził wartość i równość rodzicielstwa adopcyjnego z naturalnym mówiąc o wychowaniu „(…) aby wewnętrzna więź rodziny była pełna, jest konieczne by [ojciec i matka] wypowiedzieli (…) „tak” wyrażające akceptację dzieci poczętych albo adoptowanych, obdarzonych własną osobowością i charakterem”.

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (przyjęte 1 maja 2003 roku podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie) zawiera treści zachęcające do szczególnej troski wobec osieroconych dzieci (III.7.1) małżeństw bezdzietnych (V.1.1) oraz Katolickich Ośrodków Adopcyjnych (III.5).

W „Apelu Prezydium Episkopatu Polski w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci” z dn. 8 listopada 2017 roku księża biskupi nawołują: „Zamiast aborcji – adopcja!” (zobacz pełen tekst tutaj).

Wizja efektów pracy
Efektem służebnej pracy Ośrodka będzie powstanie środowiska rodzin katolickich, które z pełnym poświeceniem podejmą pracę całego życia – nad przyjęciem i wychowaniem osieroconych dzieci. W wyniku tej wielkiej pracy zmniejszy się w Polsce problem sieroctwa społecznego i zatrzymany zostanie mechanizm powielania patologii społecznej.

Realizacja
Misję swoją Ośrodek realizuje przez pomoc dzieciom osieroconym lub zagrożonym sieroctwem społecznym. Praca Ośrodka dotyczy:

  • pomocy rodzinom wychowującym dzieci, samotnym matkom i rodzinom adopcyjnym w procesie prawidłowego wychowania i usamodzielnienia się dziecka (poradnictwo, pomoc materialna i mieszkaniowa, znajdowanie pracy);
  • pomocy matkom w ciąży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, tak skutecznej aby zapobiec aborcji oraz umożliwić osobiste wychowanie dziecka;
  • pomocy dziecku, którego naturalni rodzice nie mogą lub nie chcą wychowywać (uregulowanie sytuacji prawnej dziecka i znalezienie odpowiedniej rodziny adopcyjnej);
  • przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych do przyjęcia osieroconych dzieci i opieki nad nimi;
  • wspierania utworzonych już rodzin adopcyjnych w procesie wychowania.

 

Skip to content