Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://adopcja.org/
• Data publikacji strony internetowej: 2023-12-19
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-19
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona internetowa jest częściowo zgoda z ustawą z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
• Nie wszystkie zdjęcia na stronie internetowej posiadają tekstową informację alternatywną dotyczącą tego, co widać na zdjęciu – co uniemożliwia odczytanie przez czytnik ekranu, który stosują osoby niewidome.
• Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne.
• Niektóre treści zostały opublikowane na stronie internetowej z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację dostępności sporządzono dnia: rrrr-mm-dd
Deklaracja dostępności została ostatnio poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Alicja Bochonko, e-mail: katolickiosrodek@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu +48 693 151 961 lub wysyłając wiadomość SMS, MMS, wiadomością głosową. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W zgłoszeniu podaj:
1. Swoje imię i nazwisko;
2. Swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
3. Dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
4. Opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Informacje na temat procedury rozpatrywania zgłoszeń
Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego
zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz
mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika
Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa
• Do gmachu Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie (dalej „KOA”) można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest tramwajem linii 6, 20 lub 28.
• Do budynku najłatwiej dotrzeć poprzez dziedziniec, który usytuowany jest od strony ul.
Ratuszowej. Na terenie, na którym znajduje się budynek KOA nie występują różnice wysokości ani przeszkody terenowe.
• Budynek, w którym mieści się KOA jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
• Bezpośrednio przed wejściem do budynku, w którym znajduje się KOA umiejscowiony jest
parking z miejscami parkingowymi dla samochodów.
• KOA mieści się na parterze budynku (numer domofonu 1). Na budynku znajduje się tablica
informacyjna.
• Do budynku, w którym znajduje się KOA prowadzi jedno wejście (zewnętrzne drzwi
dwuskrzydłowe) od dziedzińca. Wejście to przystosowane jest do przejazdu wózka
inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników KOA po
wcześniejszym umówieniu wizyty.
• Do głównego wejścia do KOA prowadzą schody wyposażone w poręcz. Możliwe jest skorzystanie ze schodołazu po wcześniejszym umówieniu.
• KOA wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny Totupoint wraz z siecią elektronicznych znaczników ułatwiających dotarcie do siedziby KOA i poruszanie się po niej osobom niewidomym.

• KOA zapewnia asystę pracownika dla każdej osoby ze szczególnymi potrzebami. Osobom ze
szczególnymi potrzebami rekomenduje się wcześniejszy kontakt z KOA w celu umówienia konkretnego terminu wizyty i zapewnienia niezbędnych środków ułatwiających dostępność;
prosimy kontakt za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
• Sekretariat znajduje się w pomieszczeniu nr 1, co ułatwia dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Przez wszystkie korytarze i wejścia istnieje możliwość przejazdu dla osoby na wózku.
Korytarze mają szerokość min. 170 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
• KOA zapewnia możliwość dotarcia do wszystkich pomieszczeń w budynku, w szczególności
osobom z wadami wzroku i słuchu. Korytarze nie posiadają zbędnych przeszkód architektonicznych.
• Drzwi do pomieszczeń są numerowane cyframi wypukłymi.
• W budynku znajdują się oznaczenia i komunikaty w alfabecie alfabetem Braille’a.
• Zapewnia się bezpieczną ewakuację z budynku, w którym mieści się KOA wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Wybrani pracownicy KOA zostali przeszkoleni z zakresu ewakuacji, pierwszej pomocy, w szczególności z technik wynoszenia osoby z niepełnosprawnością.
• Oświetlenie wewnątrz budynku nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, a także nie powoduje olśnienia – jest rozproszone.
• W budynku ciągi komunikacyjne, schody oraz pomieszczenia są specjalnie oznakowane dla osób niedowidzących.
• Do budynku i wszystkich pomieszczeń Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku znajduje się pętla indukcyjna, a także specjalne pomieszczenia z dobrymi warunkami akustycznymi dla osób niedosłyszących.
• KOA dopuszcza stosowanie aplikacji konwertującej mowę na tekst.
• W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) – w tym celu należy umówić wizytę z wyprzedzeniem.
• W zakresie w jakim KOA nie jest w stanie zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami pełnej dostępności w zakresie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, KOA zapewnia dostęp alternatywny, polegający na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami asysty pracownika KOA.

Skip to content