Historia i status prawny Ośrodka

Inicjatywa powołania Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (od 01.01.2012 roku nowa nazwa, Katolicki Ośrodek Adopcyjny) narodziła się w gronie uczestników Ruchu Obrony Życia im. Księdza Jerzego Popiełuszki, działających przy sanktuarium Kościoła św. Stanisława, na Żoliborzu w Warszawie. Realizacja pomysłu stała się możliwa dzięki przychylnej postawie Duszpasterstwa Rodzin Kurii Warszawsko-Praskiej, szczególnie ks. prałata Zdzisława Józefa Gniazdowskiego i mgr Marii Bujnik. Powołanie Ośrodka, dzięki głębokiemu zrozumieniu jego misji przez Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza Romaniuka, dokonało się na mocy dekretu Nr 891/A/94, z dnia 1 czerwca 1994 r. Oto jego tekst:

„Mając na uwadze wskazania i wymogi Kościoła, powołuję niniejszym z dniem 1 czerwca 1994 Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą przy ul. Grochowskiej 194/196, w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin. Jego zadaniem będzie ratowanie poczętego dziecka przed porzuceniem go przez naturalną matkę oraz przed umieszczeniem w państwowych placówkach opiekuńczych. Ośrodek będzie służyć pomocą w zakresie spraw związanych z przygotowaniem dzieci do umieszczenia ich w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.”

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor powoływany przez Biskupa Ordynariusza. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Ośrodka była lekarz pediatra Maria Bramska. Obecnie od 1 kwietnia 1997 r. pracą Ośrodka kieruje mgr Zofia Dłutek – psycholog.

W obecności biskupa K. Romaniuka album rodzin adopcyjnych wręczają Z. Dłutek, M. Bramska E. Morstin dn. 13 czerwca 1999 r.

W ramach Ośrodka działa Komisja Kwalifikacyjna powoływana również przez Biskupa Ordynariusza, której podstawowym zadaniem jest podejmowanie decyzji w sprawie kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci przeznaczonych do zastępczych środowisk rodzinnych. Obowiązki Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej pełni z urzędu Diecezjalny Duszpasterz Rodzin – aktualnie ks. Robert Wielądek. Jej skład stanowią specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i medycyny a także dyrektor i pracownicy merytoryczni Ośrodka, oraz – z urzędu – pracownicy Duszpasterstwa Rodzin. Katolicki Ośrodek Adopcyjny ma charakter niepublicznej specjalistycznej placówki diagnostyczno – konsultacyjnej podległej Kurii Warszawsko-Praskiej.
Od dn. 01 stycznia 2012 roku, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej z dnia 09 czerwca 2011 roku, wykonuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (art. 184 ustawy) w ramach umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny.

Od grudnia 1998 roku Ośrodek ma prawo przeprowadzać adopcje zagraniczne. W dniu 17 stycznia 2017 roku w Monitorze Polskim zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. poz. 35). Na jego mocy obecnie jesteśmy jedynym ośrodkiem adopcyjnym w Polsce mającym prawo do przeprowadzania przysposobień dzieci z Polski poza granice kraju.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny jest corocznie pozytywnie oceniany przez organ nadzorujący (obecnie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa). Dziesięcioletnia działalność Ośrodka została zauważona przez ówczesnego Prezydenta m.st. Warszawy – Lecha Kaczyńskiego. W 2005 roku instytucję uhonorowano statuetką „Serce Dzieciom” przyznawaną przez Burmistrza Pragi Południe. 8 marca 2009 roku zostaliśmy wyróżnieni Skrzydłami Św. Rafała Archanioła Facite bene fratres. Uroczystość miała miejsce w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie podczas Koncertu Galowego w dniu inauguracji obchodów Roku Jubileuszowego 400-lecia Braci Bonifratrów na ziemiach Polskich (1609-2009). Więcej tutaj

W lipcu 2011 roku miała miejsce tysięczna adopcja krajowa, przeprowadzona przez nasz Ośrodek. Zaś w 2014 roku Ośrodek obchodził dwudziestolecie swojej działalności. 13.09.2014 r. otrzymał medal pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Dnia 25.03.2017 roku Katolicki Ośrodek Adopcyjny został odznaczony przez Abp Henryka Hosera Medalem Jubileuszowym z okazji 25-lecia Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W 2019 roku nasz Ośrodek obchodził dwudziestopięciolecie swej działalności, co świętowaliśmy 14 września 2019 roku uroczystą Mszą Świętą w Loretto i piknikiem dla naszych Rodzin Adopcyjnych i Przyjaciół.

Początkowa siedziba Ośrodka, przy Rondzie Wiatraczna w Warszawie (ul. Grochowska 194/196) została w lipcu 2015 r. zastąpiona obecną, na ul. Ratuszowej 5 w Warszawie.

 

Działalność Ośrodka jest możliwa dzięki wsparciu przez Założyciela – Kurię Biskupią oraz finansowana jest z budżetu państwa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Powierzane rodzinom osierocone dzieci pochodzą z terenu działania Ośrodka, czyli obszaru woj. mazowieckiego oraz za pośrednictwem Centralnego Banku Danych – z terenu całej Polski. Rodzice przyjmujący dzieci zgłaszają się do Ośrodka głównie z woj. mazowieckiego. Spoza terenu Polski, zgłaszać się można za pośrednictwem licencjonowanych organizacji zagranicznych, lub odpowiednich organów centralnych państw pobytu kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Od początku współpracuje z Ośrodkiem tzw. środowisko rodzin adopcyjnych, które tworzą uczestnicy comiesięcznych spotkań rodziców i dzieci, poprzedzonych Mszą Świętą. Są one okazją do zawiązywania i pogłębiania relacji między rodzinami adopcyjnymi, stanowią swoistą grupę wsparcia dla dorosłych i dzieci, służą wymianie doświadczeń, ułatwiają przeżycie problemu jawności adopcji. Dają okazję do bezpośredniego kontaktu z pracownikami KOA, który może być kontynuowany w indywidualnym poradnictwie na terenie Ośrodka.

 

22 października 1997 r. z inicjatywy rodziców, którzy adoptowali dzieci powstała Fundacja Rodzin Adopcyjnych obchodząca ostatnio swoje dwudziestolecie. Jej celem jest zbieranie funduszy na finansowe wsparcie działalności związanej z zapobieganiem sieroctwu społecznemu. Fundacja jest m.in. organem założycielskim IOP w Otwocku, oraz Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego FASada.

W ramach swojej działalności statutowej Ośrodek współpracuje z domami dziecka oraz licznymi placówkami opiekuńczymi dla dzieci, rodzinami zastępczymi, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, sądami rodzinnymi, policją i prokuraturą oraz innymi ośrodkami adopcyjnymi w całej Polsce. Jest też członkiem Stowarzyszenia Katolickich Ośrodków Adopcyjnych z siedzibą w Łodzi.