Witaj na naszej stronie!

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie jest placówką niepubliczną, powołaną dekretem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej. Działalność podjął 1 października 1994.

Celem działalności, określonej przez statut, jest zapobieganie sieroctwu społecznemu przez stworzenie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym – przez pomoc rodzinie biologicznej lub zastępczym – przez przygotowanie rodziny adopcyjnej.

Otwórzmy nasze domy, zamknijmy domy dziecka!


W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), rola i zakres zadań Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie na ul. Ratuszowej 5 uległy zmianie. Z dniem 1 stycznia 2012r. adopcja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez samorząd województwa. Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie nadal współpracuje z samorządem, tym razem szczebla wojewódzkiego.
Od 2012 roku nadal posiada uprawnienia do realizacji adopcji krajowych i zagranicznych w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, na podstawie umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego, zawartej pomiędzy jego organem założycielskim, Diecezją Warszawsko-Praską, a Samorządem Województwa Mazowieckiego.