Dobrowolne wsparcie pieniężne w formie darowizny działań Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego
95 1240 6074 1111 0000 4994 1603
W tytule przelewu prosimy wpisać „darowizna na cele statutowe”

Informujemy, że darowiznę można odliczyć od dochodu (Art. 26 ust 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w wysokości nie przekraczającej kwoty stanowiącej 6% rocznego dochodu
Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnik, który w roku podatkowym przekazał darowiznę na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (w tym zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej), czyli również dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, może dokonać odliczenia od dochodu kwoty darowizny, jednak w wysokości nie większej niż kwota stanowiąca 6% rocznego dochodu.

Link do strony Ministerstwa z wyjaśnieniami nt. odliczeń przekazanych darowizn

<<< Powrót do strony