Misja w Kościele

Misja Ośrodka została sformułowana i uzasadniona w Dekrecie Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza Romaniuka powołującego Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej "Familiaris Consortio" - O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym poucza: "Rodziny chrześcijańskie winna ożywiać większa gotowość do adopcji i przysposobienia dzieci pozbawionych rodziców czy też opuszczonych... Natomiast Państwo i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi możliwymi formami pomocy, aby rodziny mogły prawidłowo wypełnić swe zadania wychowawcze. W tym celu zarówno Kościół jak i Państwo winny tworzyć i popierać te instytucje i taką działalność, których słusznie domagają się rodziny" (FC 40,41).

8 lipca 2006 roku na V Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji Benedykt XVI potwierdził wartość i równość rodzicielstwa adopcyjnego z naturalnym mówiąc o wychowaniu "(...) aby wewnętrzna więź rodziny była pełna, jest konieczne by [ojciec i matka] wypowiedzieli (...) "tak" wyrażające akceptację dzieci poczętych albo adoptowanych, obdarzonych własną osobowością i charakterem".

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (przyjęte 1 maja 2003 roku podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie) zawiera treści zachęcające do szczególnej troski wobec osieroconych dzieci (III.7.1) małżeństw bezdzietnych (V.1.1) oraz Katolickich Ośrodków Adopcyjnych (III.5).

Wizja efektów pracy
Efektem służebnej pracy Ośrodka będzie powstanie środowiska rodzin katolickich, które z pełnym poświeceniem podejmą pracę całego życia - nad przyjęciem i wychowaniem osieroconych dzieci. W wyniku tej wielkiej pracy zmniejszy się w Polsce problem sieroctwa społecznego i zatrzymany zostanie mechanizm powielania patologii społecznej.

Realizacja
Misję swoją Ośrodek realizuje przez pomoc dzieciom osieroconym lub zagrożonym sieroctwem społecznym. Praca Ośrodka dotyczy: