Historia i status prawny
Ustanowienie Patronów

Historia i status prawny Ośrodka

Inicjatywa powołania Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (od 01.01.2012 roku nowa nazwa, Katolicki Ośrodek Adopcyjny) narodziła się w gronie uczestników Ruchu Obrony Życia im. Księdza Jerzego Popiełuszki, działających przy sanktuarium Kościoła św. Stanisława, na Żoliborzu w Warszawie. Realizacja pomysłu stała się możliwa dzięki przychylnej postawie Duszpasterstwa Rodzin Kurii Warszawsko-Praskiej, szczególnie ks. prałata Zdzisława Józefa Gniazdowskiego i mgr Marii Bujnik. Powołanie Ośrodka, dzięki głębokiemu zrozumieniu jego misji przez Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza Romaniuka, dokonało się na mocy dekretu Nr 891/A/94, z dnia 1 czerwca 1994 r. Oto jego tekst:

"Mając na uwadze wskazania i wymogi Kościoła, powołuję niniejszym z dniem 1 czerwca 1994 Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą przy ul. Grochowskiej 194/196, w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin. Jego zadaniem będzie ratowanie poczętego dziecka przed porzuceniem go przez naturalną matkę oraz przed umieszczeniem w państwowych placówkach opiekuńczych. Ośrodek będzie służyć pomocą w zakresie spraw związanych z przygotowaniem dzieci do umieszczenia ich w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka."

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor powoływany przez Biskupa Ordynariusza. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Ośrodka była lekarz pediatra Maria Bramska. Obecnie od 1 kwietnia 1997 r. pracą Ośrodka kieruje mgr Zofia Dłutek - psycholog.

W ramach Ośrodka działa Komisja Kwalifikacyjna powoływana również przez Biskupa Ordynariusza, której podstawowym zadaniem jest podejmowanie decyzji w sprawie kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci przeznaczonych do zastępczych środowisk rodzinnych. Obowiązki Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej pełni z urzędu Diecezjalny Duszpasterz Rodzin - aktualnie ks. Krzysztof Bodecki. Praca w Komisji Kwalifikacyjnej ma charakter społeczny. Jej skład stanowią specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i medycyny a także dyrektor i pracownicy merytoryczni Ośrodka, oraz - z urzędu - pracownicy Duszpasterstwa Rodzin. Katolicki Ośrodek Adopcyjny ma charakter niepublicznej specjalistycznej placówki diagnostyczno - konsultacyjnej podległej Kurii Warszawsko-Praskiej.
Od dn. 01 stycznia 2012 roku, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej z dnia 09 czerwca 2011 roku wykonuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (art. 184 ustawy) w ramach umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny.

Od grudnia 1998 roku Ośrodek ma prawo przeprowadzać adopcje zagraniczne.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny jest corocznie pozytywnie oceniany przez organ nadzorujący (obecnie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa). Dziesięcioletnia działalność Ośrodka została zauważona przez ówczesnego Prezydenta m.st. Warszawy - Lecha Kaczyńskiego. W 2005 roku instytucję uhonorowano statuetką "Serce Dzieciom" przyznawaną przez Burmistrza Pragi Południe.

8 marca 2009 roku zostaliśmy wyróżnieni Skrzydłami Św. Rafała Archanioła Facite bene fratres. Uroczystość miała miejsce w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie podczas Koncertu Galowego w dniu inauguracji obchodów Roku Jubileuszowego 400-lecia Braci Bonifratrów na ziemiach Polskich (1609-2009). Więcej tutaj

Działalność Ośrodka jest możliwa dzięki wsparciu przez Założyciela - Kurię Biskupią oraz finansowana jest z budżetu państwa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Obecnie zatrudnionych jest 13 osób. Społecznie pracuje 6 osób (Komisja Kwalifikacyjna).

Powierzane rodzinom osierocone dzieci pochodzą z terenu działania Ośrodka, czyli obszaru woj. mazowieckiego oraz za pośrednictwem Centralnego Banku Danych - z terenu całej Polski. Rodzice przyjmujący dzieci zgłaszają się do Ośrodka głównie woj. mazowieckiego. Spoza terenu Polski, zgłaszać się można za pośrednictwem licencjonowanych organizacji zagranicznych.

Zgłoszone do Ośrodka noworodki są umieszczane w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku, (ul. Stefana Batorego 44 tel. 788-20-02; 779-50-41 w. 244 lub 0609-536-660). Można tam zawieźć noworodka lub niemowlę z oddziałów noworodkowych szpitali położniczych, szpitali dziecięcych, z domu, czy z ulicy - jeżeli matka dziecka podjęła decyzje przekazania go do adopcji lub porzuciła. Przekazanie dziecka do domu małego dziecka powoduje wielomiesięczne opóźnienie w przekazaniu go do adopcji. Z IOP dzieci wracają do rodzin naturalnych lub przekazywane są rodzinom adopcyjnym najszybciej jak na to pozwala prawo i ich stan zdrowia. Unikają one dzięki temu utrwalenia choroby sierocej, możliwie szybko znajdują się w przyjaznym środowisku rodzinnym i otaczane są miłością, tak potrzebną w prawidłowym rozwoju każdego człowieka. Rodzice adopcyjni otrzymują tutaj rzetelną informację o stanie zdrowia dziecka bezpośrednio od lekarza. Pielęgniarki uczą rodziców pielęgnacji i karmienia niemowląt. Przeciętny czas pobytu dziecka na oddziale trwa 7-12 tygodni gdyż prawne zrzeczenie się dziecka może być dokonane najwcześniej po 6 tygodniach od urodzenia.

22 października 1997 r. z inicjatywy rodziców, którzy adoptowali dzieci powstała Fundacja Rodzin Adopcyjnych. Jej celem jest zbieranie funduszy na finansowe wsparcie działalności związanej z zapobieganiem sieroctwu społecznemu. Fundacja jest m.in. organem założycielskim IOP w Otwocku.

Drugim aktywnym zespołem rodzin adopcyjnych współpracujących z Ośrodkiem jest tzw. środowisko rodzin adopcyjnych, które tworzą uczestnicy comiesięcznych spotkań rodziców i dzieci poprzedzonych Mszą Świętą. Są one okazją do zawiazywania i pogłębiania relacji między rodzinami adopcyjnymi, stanowią swoistą grupę wsparcia dla dorosłych i dzieci, służą wymianie doświadczeń, ułatwiają przeżycie problemu jawności adopcji. Dają okazję do bezpośredniego kontaktu z pracownikami KOA, który może być kontynuowany w indywidualnym poradnictwie na terenie Ośrodka.

W ramach swojej działalności statutowej Ośrodek współpracuje z domami dziecka oraz licznymi placówkami opiekuńczymi dla dzieci, rodzinami zastępczymi, sądami rodzinnymi, policją i prokuraturą oraz innymi ośrodkami adopcyjnymi w całej Polsce.

Uwaga: Zakres świadczeń Ośrodka uzależniony jest od dysponowanych środków i stanu zatrudnienia. Zapotrzebowanie na naszą pracę z roku na rok wzrasta i tylko zbyt szczupłe środki na zatrudnienie pracowników (psychologów i pedagogów) ograniczają rozmiary i zakres naszej pracy, a zwłaszcza adopcji i pomocy rodzinom naturalnym.
Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 95 1240 6074 1111 0000 4994 1603

Ustanowienie Patronów
Naszemu ośrodkowi patronują Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Oto tekst dekretu księdza Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza Romaniuka z dnia 29 września 1997 roku, :

"Powierzając całą działalność Ośrodka Adopcyjnego i sam Ośrodek Bogu, dawcy wszelkiego życia, przez pośrednictwo Świętych Archaniołów, dekretem niniejszym ustanawiam Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, Patronami Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Uwielbiając Boga za dar tak wielkich Pośredników, proszę, aby Święci Archaniołowie byli ciągle wzywani w tej tak bardzo ważnej pracy Ośrodka. Na dalszą owocną pracę dla dobra wszystkich, a w szczególności dla tych najmniejszych, z serca błogosławię.
( - ) + Kazimierz Romaniuk Biskup Warszawsko - Praski"

Wdzięczni Księdzu Biskupowi za powierzenie naszej pracy tak potężnym Patronom, możemy zaświadczyć, ze każdego dnia wspierają Oni nasze wysiłki i beznadziejne po ludzku sprawy życiowe stają się możliwymi do rozwiązania.

Pracownicy Ośrodka