Adopcja dzieci zza granicy do Polski

Polska jest stroną Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 roku. Wykaz wszystkich państw stron Konwencji znajduje się na stronie internetowej Konferencji Prawa Międzynarodowego Prywatnego w Hadze.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=69

1. PRZYSPOSOBIENIE Z KRAJU BĘDĄCEGO STRONĄ KONWENCJI HASKIEJ

Rodziny mające miejsce zamieszkania w Polsce, chcące adoptować dziecko z innego kraju będącego stroną Konwencji Haskiej, powinny zwrócić się w swoim województwie do ośrodka adopcyjnego, który przygotuje rodzinę do procesu adopcyjnego (diagnoza, szkolenie i pozytywna opinia kwalifikacyjna). Zgromadzi też niezbędne dokumenty, następnie skieruje rodzinę w celu kwalifikacji do przysposobienia międzynarodowego do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, jedynego upoważnionego obecnie do pośredniczenia w adopcjach zagranicznych. (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi, 17.01.17 r. M.P. poz. 35). Tam możliwe są kolejne spotkania z kandydatami.

Następnie dokumentacja wnioskodawców przesłana zostaje do polskiego organu centralnego do spraw adopcji, którego funkcję wykonuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. MRPiPS przesyła dossier pary do organu centralnego państwa z którego kandydaci chcą przysposobić dziecko. Organ ten odpowiedzialny jest za propozycję dziecka i przekazanie jego dokumentacji przez MRPiPS do KOA w Warszawie. Nasz Ośrodek dokonuje kwalifikacji kandydatów do dziecka, a w wypadku pozytywnej opinii kwalifikacyjnej odsyła komplet dokumentów do kraju pochodzenia dziecka przez MRPiPS ,w celu kontynuacji i dopełnienia procedury.

Wymagane są następujące dokumenty, przetłumaczone na język urzędowy danego państwa przez tłumacza przysięgłego, oraz odpowiednio poświadczone (opatrzone pieczęcią Apostille lub zalegalizowane w inny w sposób):

– wniosek do organu centralnego państwa pochodzenia dziecka, wraz z prośbą o wpisanie wnioskodawców na tzw. listę rodzin oczekujących,

– odpisy aktów urodzenia kandydatów,

– odpis aktu małżeństwa,

– zaświadczenia o niekaralności,

– zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub dochodach,

– poświadczenie obywatelstwa (np. poświadczone kopie paszportów),

– dokumentacja medyczna – poświadczenie braku przeciwwskazań medycznych do adopcji (dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego),

– wywiad środowiskowy przeprowadzony przez uprawnioną instytucję,

– zgoda polskiego organu centralnego na dalsze postępowanie oraz na przywiezienie dziecka do Polski, wystawiona imiennie na wnioskodawców.

2. PRZYSPOSOBIENIE Z KRAJU NIE BĘDĄCEGO STRONĄ KONWENCJI HASKIEJ

W przypadku adopcji z kraju, którego wymagania i procedury nie podlegają regulacjom Konwencji Haskiej, kandydaci powinni rozpoznać wymogi kraju pochodzenia dziecka oraz polskiego Sądu i zwrócić się do lokalnego ośrodka adopcyjnego, który podejmie się poprowadzenia ich sprawy. Następnie przygotuje rodzinę do procesu adopcyjnego zgodnie z wymaganiami postulowanego kraju, zgromadzi niezbędne dokumenty, pokieruje procedurą i kandydatami lub współpracować będzie z krajem pochodzenia dziecka,  a po przysposobieniu w razie konieczności sprawuje nadzór poadopcyjny.

Nie jest możliwe przysposobienie dzieci z krajów objętych wojną.