PUNKT DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY
FASada

Przy Fundacji Rodzin Adopcyjnych
ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
tel: 609 536 662
www.fasada.waw.pl ;
Warsztaty – wersja online Szkoły dla rodziców i wychowawców ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci z FASD w czasach pandemii.

W związku z nadal utrzymującą się sytuacją epidemiczną w Polsce, działania Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego – choć w zmienionej formie – są stopniowo uruchamiane.

Informujemy, że:

  • biuro Ośrodka czynne jest w godzinach 9.00-16.00 w dni powszednie,
  • dyżury Ośrodka są wstrzymane , prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w godzinach pracy biura,
  • spotkania dla osób zarejestrowanych w KOA (rozmowy informacyjne, szkolenie, częściowo diagnoza psychologiczno-pedagogiczna) odbywają się głównie online po wyrażeniu zgody każdego z małżonków – formularz zgłoszeniowy
  • poradnictwo dla osób indywidualnych (matki biologiczne, rodziny adopcyjne, dorośli adoptowani i in.) odbywa się po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym,
  • współpraca z instytucjami toczy się na dotychczasowych zasadach.

Prosimy o wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej (telefon, fax, email) do
kontaktów z Ośrodkiem oraz zminimalizowanie kontaktów bezpośrednich. Prosimy również o
zachowywanie odległości minimum 2 m. podczas indywidualnych spotkań, zakładanie przyłbic przed wejściem na teren KOA, dezynfekcję rąk, rękawiczki jednorazowe. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami (wywiad adopcyjny, badania psychologiczne ) oczekujemy, że brak jest u Państwa objawów mogących wskazywać na zarażenie COVID 19 (gorączka, suchy kaszel, osłabienie, trudności w oddychaniu, bycie na kwarantannie, itd.) i jednocześnie prosimy o stosowanie innych ogólnych zasad podawanych w związku z epidemią.
Ze względu na dynamiczny charakter zjawiska pandemii powyższe ustalenia mogą zostać
zmienione.
Liczymy na dobrą współpracę, która zminimalizuje niebezpieczeństwo kontaktów bezpośrednich z innymi, również w środkach komunikacji miejskiej ( m.in. dojazd pracowników na wywiad z rodziną diagnozowaną środkiem transportu kandydatów) .
Wszyscy pragniemy by dzieci osierocone jak najszybciej mogły trafić do zdiagnozowanych, przeszkolonych i zakwalifikowanych rodzin oczekujących w KOA. Módlmy się wspólnie.


Witaj na naszej stronie!

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie jest placówką niepubliczną, powołaną dekretem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej. Działalność podjął 1 października 1994.

Celem działalności, określonej przez statut, jest zapobieganie sieroctwu społecznemu przez stworzenie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym – przez pomoc rodzinie biologicznej lub zastępczym – przez przygotowanie rodziny adopcyjnej.

Otwórzmy nasze domy, zamknijmy domy dziecka!


W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), rola i zakres zadań Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie na ul. Ratuszowej 5 uległy zmianie. Z dniem 1 stycznia 2012r. adopcja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez samorząd województwa. Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie nadal współpracuje z samorządem, tym razem szczebla wojewódzkiego.
Od 2012 roku nadal posiada uprawnienia do realizacji adopcji krajowych i zagranicznych w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, na podstawie umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego, zawartej pomiędzy jego organem założycielskim, Diecezją Warszawsko-Praską, a Samorządem Województwa Mazowieckiego.